Már rendelhető - konzolos Lottózó partner világító cégér

A már megszokott minőségben  elérhető Webshopunkban a világtó konzolos Lottózó cégér.

Bezárás

FIGYELEM!

Dohánytermékek nem szerepelnek a kínálatunkban!

Dohányterméket sem telefonos sem webes rendelésre nem szállítunk ki!

Az alábbi elérhetőségeken arculati elemek értékesítésével kapcsolatban keressen minket hétköznap 9-17 között:

Telefon: 06 30 86 86 854
E-mail: nd@bvisible.hu


Bezárás
Nemzeti dohánybolt kül- és beltéri elemek, dohánybolt berendezések webáruháza - Dohányterméket sem telefonos sem webes rendelésre nem szállítunk ki! Az alábbi telefonszámon arculati elemek értékesítésével kapcsolatban keressen minket hétköznap 9-17 között. Telefon: 06 30 86 86 854 - E-mail: nd@bvisible.hu

Prevenció

2013. évi I. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

 

1. §

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E törvény alkalmazásában) „8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag

a) dohánytermék,

b) dohányterméket kiegészítő termék,

c) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések rész I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,

d) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital,

e) a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben meghatározott energiaital,

f) kávé [csomagolt kávé (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is fogyasztható kávéital],

g) ásványvíz és üdítőital,

h) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,

i) jogszabály által meghatározott más termék

forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve;”

 

2. §

A Dohánytörvény a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) Amennyiben az erre jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása mellett a dohányboltban az e törvény által megengedett más termékeket is forgalmazni kíván, úgy köteles az erre irányuló szándékát a vámhatóság felé bejelenteni.

(2) A dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően kezdheti meg. Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedő az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 13. §-ban meghatározott engedélyezési eljárás megkezdésekor vagy annak során nyújtja be, úgy az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazását a dohányboltban csak az engedély kézhezvételét követően kezdheti meg.

(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők nyilvántartását vezető kereskedelmi hatóságot.”

 

3. §

A Dohánytörvény 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Azok a kiskereskedők, akik a 2. § hatálybalépését megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a 2. § hatálybalépését követően dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak, és a meglévő dohánytermék-készletük értékesítését legfeljebb a 2. § hatálybalépését követő 15 napig folytathatják.

A dohánytermék-nagykereskedő köteles az általa értékesített és az e bekezdés rendelkezései miatt a kiskereskedőknél megmaradt – sértetlen csomagolású – dohánytermékeket a kiskereskedő kérelmére 30 napon belül azon az áron visszavásárolni, amelyen a dohánytermék a kiskereskedő részére értékesítésre került.”

 

4. §

A Dohánytörvény V. Fejezete a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A 24. § (4) bekezdése rendelkezéseit nem érintve a 2013. július 1-jét megelőzően kiállított engedély birtokában a dohányboltot 2013. május 1-jét követően 2013. június 30-ig – az e §-ban meghatározott eltéréssel – a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó általános szabályok szerint üzemeltetni lehet (a dohánybolt előzetes üzemeltetése).

(2) A dohánybolt előzetes üzemeltetésének megkezdésére azt követően kerülhet sor, ha az engedély jogosultja e szándékát a vámhatóság felé bejelenti, azzal, hogy a 13/A. § (3) bekezdésének a rendelkezését e bejelentésre is alkalmazni kell. A dohánybolt előzetes üzemeltetéséhez a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott működési engedélyre nincs szükség.

(3) A dohánybolt előzetes üzemeltetése során a dohányboltban csak a 3. § 8. pontjában felsorolt termékek forgalmazására kerülhet sor.”

 

5. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 109. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Mozgóbolt útján)

„c) dohányterméket csak a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dohánytörvény) 11. § (3) bekezdése alapján, és csak a Dohánytörvény

4. § (2) bekezdésében meghatározott részvénytársaság, vagy e részvénytársaság által külön feljogosított nemjövedéki engedélyes kereskedő útján lehet értékesíteni.”

 

6. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

 

Áder János s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

 

A fenti jogszabályok forrása és a további jogszabályok ezen az oldalon érhetők el>